نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :
شرایط برگزاری کارگاههای معتبر روانشناسی از نظر سازمان نظام
۳۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۴۶

هر گونه آموزش مهارتي و کاربردي در حيطه روان شناسي و مشاوره که توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي،انجمن هاي علمي روان شناسي و مشاوره مصوب وزارتين علوم و بهداشت،مراکز خدمات روان شناسي و مشاوره مورد تاييد سازمان و ساير مراکز و موسسات مرتبط منوط به تاييد معاونت آموزشي سازمان که قرار است بصورت کارگاههای ...