لطفا در صورت امکان محدوده سنی خود را مشخص بفرمائید
زير 16 سال
% ۳.۸
17 تا 23 سال
% ۱۲.۷
24 تا 30 سال
% ۲۷.۸
31 تا 40 سال
% ۲۴.۱
41 تا 50 سال
% ۲۲.۸
51 سال و بيشتر
% ۸.۹
جمع کل: ۷۹ رأی