نظر شما درباره انتقال رشته روان شناسي باليني به وزارت بهداشت چيست؟
موافقم
% ۳۰.۵
مخالفم
% ۴۸.۷
مهم نيست
% ۵.۳
جمع کل: ۲۲۶ رأی